Sa početkom Zul-Hidže, muslimani iz cijelog svijeta su započeli životno putovanje. Međutim, ako ste među onima koji će ih gledati na televiziji i želeći da ste sa njima, morate se pitati: Šta da radim ovih dana? Podsjetićemo se na neka konkretna i druga opšta djela koja će , in sha Allaha, povećati našu korist od najboljih dana!

Superiornost ovih dana

Ogromnu važnost ovih dana pokazuje činjenica da je Allah, dželle-šanuhu, zakleo se u Kur’anu zakletvom : “Tako mi zore, i deset noći…” (89:1-2)

Tafsir Ibn Kesir pominje da se “deset noći” u stihu gore odnose na prvih deset dana Zul-Hidže.

Poslanik, alejhi selam, kaže: ''Ne postoje dani u kojima su dobra djela draža Allahu od dobrih djela u ovim danima'' - misleći na prvih deset dana zul-hidždžeta. Upitali su: ''Allahov Poslaniče, pa čak ni borba na Allahovom putu - džihad?'' Poslanik je rekao: ''Čak ni borba na Allahovom putu, osim u slučaju kada čovjek izađe u borbu zalažući svoj život i svoj imetak, i ništa od toga ne vrati.'' (Buhari)

“Dobra djela tokom prvih deset dana u mjesecu Zul-Hidže  su daleko bolja i nagrađivanija od dobrih djela koja se rade u drugim danima tokom godine, jer su Zul-Hidže-dani u svetoj sezoni hodočašća. Zbog svoje važnosti i značaja, Allah dželle-šanuhu,  se zaklinje njima … ” [Hafiz Salahuddin Jusuf u svom komentaru Riyad-us-Saliheena]

Pa šta možemo da radimo od dobrih djela ovih dana?

1. Posebno brinite o vašim obavezama (ibadetima)

Pre nego što razgovaramo o bilo kakvim dobrovoljnim akcijama (i bonusima), važno je da se podsjetimo da moramo prvo da se pobrinemo za sve naše obaveze (Farzove) . Kako možemo razmišljati o izgradnji i uređenju kuće bez izgradnje stubova?

Došlo je u hadisu kudsiju  :

"Moj rob Mi se ne približava nečim Meni dražim od onog što sam mu naredio..." (Buhari)

a) Obavljati Namaz na vrijeme ( u džematu za muškarce)

Poslanik, alejhi selam, kaže : ”Zaista je između čovjeka i kufra i širka ostavljanje namaza“ (Muslim)

Pokušajte da postavite više ciljeve. Idite u džamiju rano i molite se u prvom redu (saffu) skrušeno. Evo neverovatnog hadisa koji me motiviše:

Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kada bi ljudi znali vrijednost ezana i prvog safa, a zatim morali kockom određivati ko će ezaniti, ili u prvi saf stati, oni bi to činili; kada bi znali vrijednost ranjenja na namaz, oni bi se u tome natjecali, a kada bi znali vrijednost jacije i sabah – namaza, oni bi na njih dolazili, pa makar pužući.”(Muttefekun alejhi)

b) Dajte zekat, ako to već niste obavili

Ako je prošla potpuna Hidžretska godina kada vaše bogatstvo dostigne nisab (minimalni prag), obavezno je odmah dati zekat, a bilo koje odlaganje bez izgovora je grijeh.

c)Dova

Ako još uvek niste ispunili obavezu hadždža, uputite posebnu dovu Allahu dželle-šanuhu da Vam uskoro da tu veliku priliku i pomogne vam da ispunite ovu obavezu na najbolji način.

2.Spremite se za vidjenje novog mjeseca (mladog)

Muhammed, alejhi selam, kada bi ugledao mladi Mjesec bi dovio:


"Allahu, podari nam u ovom mjesecu bezbjednost, sreću, sigurnost u Islamu, mir, zdravlje i dobru opskrbu. Uputi nas na ono što Ti želiš i čime Si zadovoljan.! A onda bi gledajući u mlađak dodao: "Moj i Tvoj Gospodar je Allah".

3. Ponavljati La ilahe illallah, Allahu ekber, Elhamdulillah

Ova učenja, ponavljanja, prisjećanja imaju posebnu vezu sa ovih deset dana:

Ibn-Omer, radijallahu anhuma, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Nema vrjednijih dana, u kojima je dobro djelo draže Allahu, subhanehu ve te'ala, od ovih 10 dana, zato u njima što više govorite: la ilahe illallah, Allahu ekber, elhamdulillah."

Ashabi bi išli na pijace i glasno izgovarali takbire, a ljudi bi ih ponavljali nakon što su ih čuli. Neka slijedimo njihove korake i ohrabrujemo druge da ponavljaju tekbir, kao čin obožavanja i proglašenje veličine Allaha subhānahu wa ta’ala . Možda vam je neprijatno stalno podjsećati članove vaše porodice, ali ako jednostavno reprodukujete zvuk sa svog laptopa ili mobilnog telefona, videćete da će se drugi pridružiti prirodnim ponavljanjem (učenjem), in sha Allah.

Jedan od oblika tekbira koji možete učiti:

“Allahu akber, Allahu akber, Allahu akber, laa ilaahe ill-Allah, Allahu akber, Allahu akber, wa lillaahil-hamd”

4. Zaslužite nagradu Hadždža bez odlaska u Mekku!

Allahov Poslanik je kazao: ”Ko klanja sabah-namaz u džematu, potom sjedne spominjući Allaha, zikreći, do izlaska sunca, a potom klanja dva rekata, bit će nagraðen nagradom hadždža i umre.” Rekao je Poslanik: ”Potpuno, potpuno, potpuno.” (Hadis je zabilježio imam Tirmizi, br. 586, od Enesa, r.a., hasen – dobrim ga je ocijenio šejh Albani u više svojih knjiga.)

To su mala djela sa ogromnim nagradama, Allahu Akber! Međutim, to očigledno ne bi značilo da možete ovo iskoristiti kao izgovor za neizvođenje hadždža (što je peti stub islama!) Naročito ako je Allah subhānahu wa ta’ala  učinio te mogućim za to (finansiski, zdrastveno…) .

5. Dobrovoljni post

Pročitajte sljedeći hadis i zamislite nagradu koju bi dobili za post tokom ovih velikih dana, in Sha Allah!

 Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah će sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!“

Najvažniji dan posta je deveti Zul-Hidže. (vidi tačku 9) i odnosi se samo na one koji ne vrše hadždž. Zapamtite, post nije dozvoljen na 10. Zul-Hidže (jer je dan Bajrama!).

6. Sprijateljite se sa Kur’anom

Ogromna nagrada učenja Kur’ana se vidi iz sljedećeg hadisa:

Tirmizi bilježi od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko prouči harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kažem da je 'elif-lam-mim' jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf."

Kao muslimani, naš posao je ne samo da učimo već i da razumijemo, implementiramo i širimo učenje Kur’ana. Kako možemo očekivati da se vodimo na pravu putanju, osim ako ne pročitamo Knjigu o vodjenju.  S obzirom na značaj učenja Kur’ana, neophodno je blokirati vrijeme tih dana, posebno za ovaj zadatak.

Ako tečno učite, postavite visoke ciljeve. Čitajući oko 3½ džuza  svakog dana i  omogućit će vam da završite Kur’an pre nego što Bajram počne, in shaa Allah (u prvih 9 dana)! Ako ne znate arapski učite ono što znate iz Kur’ana i čitajte prijevod.

7. Ne gubite vrijeme

Ovo su najbolji dani u godini! Kako možete da gubite svoje vrijeme? Odbijte sve pozive izlascima i sastancima koji se  mogu odložiti. Reci im o ogromnoj važnosti ovih dana, in shaa Allah, Vi ćete se čak nagraditi za svako dobro koje oni posljedično rade. Ako možete uzeti slobodno sa posla, uradite to. Opet se sjetite da su ovo najvredniji dani u godini!

8. Budite karakterni (neka vam ahlak bude na nivou)

Baš kao što osoba koja ide na hadždž mora se uzdržati od ulaska u sporove, rasprave i djela neposlušnosti, trebalo bi da pokušate isto. Oprostite svima, bez obzira šta su vam učinili. Posjetite bolesne. Imajte dobre odnose sa ljudima, posebno svojim roditeljima, rođacima i komšijama. Ovo bi bilo najbolje vrijeme za ponovno uspostavljanje veza srodstva i ubacivanje bereketa u vaš život.

9. Budite spremni na veliki dan – Arefat (9. zul-hidže)!

Na dan Arefata hodočasnici  okupljaju se na brdo Arafat i obavljaju najvažniji ritual  Hadždža. Ustvari, dan je od takve važnosti da Allah subhānahu wa ta’ala čak do danas se zaklinje zakletvom:

" Tako mi neba sazviježđima okićenog i Dana već određenog, i prisutnih, i onoga što će biti prisutno " (85:1-3) (Posvjedočeni/prisutni "mešhud" dan je Arefata.)

Da biste maksimalno iskoristili veliki dan Arafata, pobrinite se da:

A) post i iskup svojih grijeha

Od prvih devet dana, ovo je najvažniji dan za post.

 Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post dana Arefata iskupljuje grijehe iz prošle i naredne godine, a post dana Ašure iskupljuje od grijeha (počinjenih) u prošloj godini.” (Muslim)

Pošto se ovaj dan preporučuje samo onima koji ne obavljaju Hadždž i nije dozvoljeno onima koji su na Hadždž.

B) Pokajanje

" Nema dana u kojem se više ljudi oslobodi od džehennemske vatre od dana Arefata.” (Ibn Hiban)

Ne zadovoljavajte se sa malo. Imaćete svoje manje grijehe oproštene postom na dan Arefata, in sha Allah, ali šta je sa vašim glavnim (velikim) grijehovima? Iskreno se pokajte i zapamtite da je Allah subhānahu wa ta’ala,  sposoban da oprosti sve naše grijehe bez obzira koliko su veliki. Allah subhānahu wa ta’ala  kaže u Kur’anu:

Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv." 39:53

Ovi veliki dani su odlična prilika da jednom zauvijek  napustite svoje griješne navike! Nek ti bude žao zbog počinjenog grijaha i jake odlučnosti da ih više nikada više ne počinite. U Ime Allaha.

C) Učite dove i  sjećajte se Allaha subhānahu wa ta’ala 

Kazao je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem:


“Najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao ja i poslanici prijeme mene jeste: „LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU JUHJI VE JUMITU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.“


Prijevod dove: „Nema Boga osim Jednog i Jedinog Allaha, Kojem nema niko ravan! Njemu pripada sva vlast i sva slava, oživljava i usmrcuje i On je svemoguci!

10. Sjećanje na Allaha subhānahu wa ta’ala

Iako Dan Arefata ima poseban status, važno je zapamtiti da su svi dani Hadždža posebni dani za zikr (sjećanje na Allaha). Važnost zikra pokazuju sljedeći ajeti u kojima se Allah subhānahu wa ta’ala  obraća hodočasnicima u Suri Al-Baqarah:

 "Ne pripisuje vam se u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta;spominjite Njega, jer vam je On ukazao na Pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah, uistinu, prašta i samilostan je." (2:198-199)

Po završetku rituala Hadždža, Allah specifično ohrabruje hodočasnike da se mnogo sećaju na Allaha , a u sljedećem ajetu, u Kur’anu se navodi poznata dova:

"Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu, i sačuvaj nas patnje u ognju!" 2:201

I, u vezi sa danima tešrika (tri dana poslije kurbanskog bajrama) (11-13 Zul-Hidže ):

 I spominjite Allaha u određenim danima. 2:203

11. Žrtvovanje

Veliki čin da se približimo Allahu subhānahu wa ta’āla  na dan bajrama je da žrtvujemo životinju. Ovo oživljava Sunnet poslanika Ibrahima alayhi’l-salama . Ibrahim je bio spreman da se odrekne svega radi Allaha subhānahu wa ta’ala  i podnosio bezuslovno Allahovoj subhānahu wa ta’āla  ​​zapovjedi čak i u ponudi svog voljenog sina kao žrtvu.

Oživite sunnet, budite velikodušni i izaberite zdravu životinju za žrtvu. Da li ste spremni da žrtvujete sa namjerom da steknete bliskost Allaha subhānahu wa ta’ala ?

Ne zaboravite da se uzdržite od rezanja vaših noktiju ili šišanje kose sve do podnošenja žrtve, kao što je Muhammed salallahu alayhi wa sallam rekao:

Prenosi se od Ummu Seleme, radijallahu anha, da je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada nastupi deset (dana Zul-hidždžeta) i hoće neko od vas da zakolje kurban neka ne uzima od svoje kose niti od svojih noktiju ništa sve dok ne zakolje (kurban)“. Hadis bilježi Muslim u svom Sahihu, a u drugom rivajetu je došlo: „Niti sa svog tijela (na kojem ima dlaka)“. Bilježe ga takođe Nesai, Ibn Madže, Ahmed i Bejheki.

12. Obnovite svoju bogobojaznost

Nakon posta Ramazana čija je glavna svrha bila “da postanete pravedni” (Kur’an: 2, 183), Allah subhānahu wa ta’ala čini posebnu vezu između žrtvovanja životinje (koje Mora se ponuditi tokom dana bajrama) i takwe (bogobojaznosti):

Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, Ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša; 22:37

Ljudi takwe (bogobojazni), kako je objašnjeno u prevodu Kur’ana Dr. Muhsina Kana, “su pobožni vjernici islamskog monoteizma koji se plaše Allaha subhānahu wa ta’ala mnogo (uzdrži se od svih vrsta gijreha i zla djela koje je subhānahu wa ta’ala zabranio) i voli Allaha subhānahu wa ta’ala  mnogo (izvršava sva dobra djela koja je subhānahu wa ta’āla naredio ).

Dakle, da se pokajemo od svih naših grijeha i najbolje pokušamo da postignemo veliku bogobojaznost.

13. Dajte sadaku

Dani Bajrama su dani žrtvovanja. Osim žrtve (kurbana), šta će te dati za zadovoljstvo Allaha subhānahu wa ta’ala ?

a) Udijelite od onoga što zaista volite

Allah subhānahu wa ta’ala  kaže u Kur’anu:

"Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati. " 3:92

Šta to u velikoj mjeri cijenite? Koji imetak možete žrtvovati za Allahova subhānahu wa ta’ala , dajući ga u dobrotvorne svrhe? To je možda čak i vaš talenat, vrijeme, reputacija i sl. Razmislite kako možete da udjelite to na način da je Allah subhānahu wa ta’āla  zadovoljan?

b) Vrijeme je da sve što je viška date

Ovo je možda najbolji trenutak da pročešljate svoju kuću. Dajte u dobrotvorne svrhe sve dodatne stvari koje posedujete i koje ne koristite. Imate li ikakvu upotrebu ili korist od stvari koje nikada nećete koristiti?

14. Širiti znanje

Nažalost, mnogi muslimani nisu svjesni veličine ovih dana ili nisu sigurni kako ih najbolje iskoristiti. Širite svijest i uvećajte svoje nagrade. To će vas takođe in shaa Allah motivisati da budete medju prvima u obavljanju dobrih dela.

Najljepše dani godine su konačno stigli! Muslimani iz cijelog svijeta će se ujediniti da izvedu jedan od najvećih oblika obožavanja: Hadždž. Hajde da iskoristimo ovu veliku priliku. Približite se našem Tvorcu tako što obavljajte ibadete sa istinskom iskrenošću i prema sunnetu.

Neka nas Allah subhānahu wa ta’ala pomogne da shvatimo veličinu ovih dana i pomogne nam da uradimo najbolja moguća djela sa najčistijim namjerama. Amin!

ŽELIS JOŠ  VELIKIH NAGRADA? DIJELI OVAJ POST I ZARADI NAGRADU SVAKOG ONOG KO PROČITA I PRIMJENI, BEZ  DA SE ODUZIMA NI TEBI NI NJEMU OD NAGRADE KOD ALLAHA!

 Zul-Hidže počinje 22. avgusta, 2017. sa akšama. (in shaa Allah)